ادگار مورگان فورستر

نویسنده

ادگار مورگان فورستر رماننویس و منتقد ادبی (متولد ۱۸۷۹ در لندن - درگذشتهی ۷ ژوئن ۱۹۷۰) به واسطهی خلق شخصیتهای پیشرو و قهرمانهایی که از زمانه جلوتر بودند، به شهرت رسید.

فورستر رمانهایی در کارنامهاش دارد که از جایگاه ویژهای در تاریخ ادبیات برخوردارند. رمانهایی همچون اتاقی با یک چشمانداز، جایی که فرشتگان با ترس گام برمیدارند، گذری به هند، هواردز اِند. این رمانها در فهرست صد رمان برتر انگلیسیزبان نیز حضور دارند.

نگاه انسانی فورستر به قواعد خشک اجتماعی و دستوپاگیریهای طبقهی اشراف و عدم درک جنبههای انسانی در روابط میان زن و مرد در این طبقه در همان روزگار هم واکنشبرانگیز بود، درعینحال منتقدان همعصرش او را بهدلیل خلاقیت و تکنیکهای داستاننویسیاش ستایش میکردند. فورستر در زمینهی تئوری ادبیات هم از پیشگامان محسوب میشود و در کتاب جنبههای رمان ایدههای جذابی در باب انواع گونههای ادبی مطرح میکند.

آثار ادگار مورگان فورستر در برج

مقالات

برای ادگار مورگان فورستر هیچ مقاله‌ای یافت نشد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.