اِوِلین وو

نویسنده

آرتور اولین سن جان وو متولد ۲۸ اکتبر ۱۹۰۳ در وست همپستدِ لندن است. او رماننویس، شرححالنویس، منتقد و خبرنگار پرآوازهای است که به باور بسیاری، از نویسندگان برجسته و صاحبسبک انگلیسی قرن بیستم محسوب میشود. هرچند خودِ وو در جستاری مینویسد «هیچ چیز برای یک رماننویس توهینآمیزتر از آن نیست که به او بگویند نوشتههایش ثبتوضبط صرف حوادث زندگی شخصیاش است.» اما دیوید وایکس، منتقد و شرححالنویس، معتقد است تمام رمانهای وو بازسازی پرآبوتابترِ اتفاقات مهم زندگی پرماجرای اوست. وو سوای فعالیت در حوزههای مختلف ادبی، سالها در وزارت جنگ و ارتش تفنگداران دریایی سلطنتی انگلستان خدمت کرد و در جنگ دوم اتیوپی و ایتالیا خبرنگار ویژهی دیلی میل بود. رمانهای زوال و سقوط، مشتی غبار، سهگانهی جنگ جهانی دوم شمشیر لیاقت و باری دگر برایدزهد از دیگر رمانهای نامیِ اوست. اولین وو ۱۰ آوریل ۱۹۶۶ بر اثر نارسایی قلبی در روستایی در جنوب انگلستان درگذشت.

آثار اِوِلین وو در برج

مقالات

برای اِوِلین وو هیچ مقاله‌ای یافت نشد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.