جی پارینی

نویسنده

جی پارینی زندگینامهنویس، داستاننویس، شاعر و استاد دانشگاه، متولد ۱۹۴۸ در پنسیلوانیاست. پارینی را بیش از همه برای سبکوسیاق جدیدش در نوشتن رمانهای تاریخی و رمان-زندگینامهها ستایش کردهاند و او را متخصص بازسازی تابلوهایی از زندگی و سرنوشت چهرههای سرشناس میدانند. پارینی معتقد است زندگی پرفرازونشیبِ این خالقان منظومههای فکری ماندگار خیلی وقتها در حاشیه مانده؛ زندگی و تجربههای زیستهای که اتفاقاً در شکلگیری این میراث ادبی و فکری اثرگذار بوده است.

پارینی با نوشتن رمان-زندگینامههایی دربارهی پولس قدیس، ویلیام فاکنر، جان اشتاینبک، لف تالستوی،

هرمان ملویل و والتر بنیامین موج جدیدی از ادبیات را با تکیه بر تاریخ غیرقطعی به دوستداران تاریخ و ادبیات عرضه کرد.

پارینی که درعینحال یکی از وفاداران به سنت شعر است میگوید: «من باور دارم که شعر خود زندگی است، در تمام پیچهای دشوار زندگی لحظههایی هست که جز از شعر نمیتوان از سنت ادبی دیگری مدد گرفت.»

نشر برج بهزودی رمان دیگری از این نویسنده منتشر میکند با عنوان آخرین ایستگاه: در جوار لف تالستوی

آثار جی پارینی در برج

مقالات

برای جی پارینی هیچ مقاله‌ای یافت نشد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.